ECONÒMICA

La comissió econòmica, dins de l’esfera reproductiva, és la responsable de la gestió administrativa i comptable, la gestió de tresoreria, els pagaments i cobraments, així com tasques d’administració de personal, seguiment pressupostari, elaboració de l’estat de comptes i dels comptes anuals, el seguiment de subvencions i la liquidació d’impostos trimestrals i anuals.

OBJECTIUS

Assegurar el compliment de la Llei de Transparència.

Complir les normes comptables, mercantils, laborals i fiscals.

Donar suport a les comissions productives.

NOTÍCIES