Guanyem Terreny a l'Especulació web

Guanyem terreny a l’especulació!

Impulsem, conjuntament amb Coòpolis, una nova campanya d’incidència política per millorar l’assequibilitat de l’habitatge a Catalunya.

Sota el lema Guanyem terreny a l’especulació, recuperem sòl privat amb la via cooperativa al dret a l’habitatge les entitats impulsores  reclamem a les administracions noves mesures que potenciïn l’habitatge assequible i reforcin l’aliança públic cooperativa comunitària.

Garantir el dret a un habitatge digne i adequat per a totes les persones és un dels grans reptes col·lectius que afrontem com a societat. Així mateix,  aquest repte hauria d’anar vinculat a la transició cap a un model econòmic i social que posi al centre la cura de les persones i del medi ambient. El context actual està marcat per la predominança del mercat d’habitatge lliure com a via principal d’accés a l’habitatge. Des de 2007 els problemes habitacionals relacionats amb l’accés i manteniment de l’habitatge són de les preocupacions principals de moltes llars a Catalunya. Davant aquest fet, l’escàs parc públic no permet donar resposta a les nombroses necessitats existents, ni actua com a regulador de l’oferta de mercat lliure. És palesa doncs la necessitat de més mesures i recursos per fer créixer el parc d’habitatge protegit i accessible, mitjançant el desenvolupament del sòl públic disponible, però també, inevitablement, recuperant patrimoni de caràcter privat per a donar-li un ús social i comunitari.

En aquest sentit, són diverses les entitats sense ànim de lucre, vinculades al moviment cooperatiu i l’economia social o al tercer sector, que impulsem projectes amb l’objectiu d’augmentar el parc d’habitatge assequible a Catalunya, en sòl públic i a través del patrimoni privat. No obstant això, per a potenciar l’acció d’aquest sector social, cal reforçar l’aliança pública cooperativa comunitària. És imprescindible una major col·laboració i suport de les administracions.

Per aquests motius, en el marc de la campanya “Guanyem terreny a l’especulació” s’ha elaborat una sèrie de demandes clau que permetin l’impuls d’habitatge assequible.

 

 

Demandes a l’administració pública per mobilitzar sòl privat cap a la via cooperativa al dret a l’habitatge

Limitació d’àrees de tanteig i retracte: L’Ajuntament pot identificar sòl privat mitjançant el Registre municipal de solars sense edificar previst a l’article 177 del DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). Així mateix, els ajuntaments poden facilitar l’adquisició de solars o edificis per la via de tanteig i retracte, bé en aplicació del DL 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària adreçat a entitats financeres, per aplicació de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge (LDH), en les transmissions d’habitatge protegit, o bé mitjançant la delimitació d’una àrea de tanteig i retracte en aplicació de la Llei d’Urbanisme o de la LDH.

Identificar patrimoni privat: Al marge d’aquestes eines, el coneixement de la realitat municipal sens dubte pot permetre a l’Ajuntament identificar oportunitats i facilitar la posada en contacte entre privats -propietària i cooperativa-. De la mateixa manera que s’està fent aquesta interlocució en l’àmbit del lloguer, hauria de ser possible introduir línies que ho facin extensiu al model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Línies de subvenció específiques: L’Ajuntament pot establir, a més, línies de subvenció específiques per a l’adquisició i promoció de sòl privat i fixar condicions que defineixin el retorn social dels projectes. 

Adquisició comunitària de patrimoni: Tal com està succeint a altres països europeus, per facilitar l’accés al sòl també es poden crear fideïcomisos comunitaris de terres (CLT) amb l’objectiu de facilitar l’accés i el finançament dels projectes al sòl privat.

Projectes en sòl privat

La iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública cooperativa comunitària en aquest camp han fet possible que el 2021 existeixin més de 35 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 650 habitatges. De tots aquests projectes quasi un 40% es basen en sòl privat recuperat del mercat. A més, un 60% d’aquests projectes en sòl privat s’han qualificat d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) com la resta del total de projectes, que es basen en sòl públic. La realitat d’aquestes experiències demostren el potencial de vies guanyant terreny, sòl a sòl, a l’especulació del mercat privat.