Protocol antiassetjament

Violències masclistes: l’ESS no n’és cap excepció

Les violències masclistes són presents arreu i, ara per ara, l’Economia Social i Solidària no n’és cap excepció. La Comissió Antiassetjaments de la XES ha fet públic els darrers resultats del seu qüestionari laboral sobre violències masclistes en els entorns de treball de l’ESS, que mostra que 27 treballadores de les 2.101 persones enquestades en van patir en primera persona durant el 2022 i que aquests assetjaments es van produir en 16 entitats de les 111 analitzades. A més, segons l’enquesta, 141 persones de 33 entitats diferents van ser coneixedores de casos d’assetjament en les seves entitats durant el 2022.

Una altra dada rellevant de l’enquesta és que una de cada tres treballadores (33,17%) que van patir un cas d’assetjament en entitats de l’ESS afirmen no haver-se sentit segures per explicar-ho.

Tanmateix, la mateixa enquesta confirma que la majoria d’entitats de l’ESS tracten la prevenció, detecció i abordatge de casos d’assetjament, en tant que les treballadores enquestades de 106 entitats, d’un total de 111, afirmen que se’ls hi ha facilitat formació en aquest àmbit. Tot i així, més de la meitat de les 2.101 persones enquestades afirmen no conèixer el protocol d’actuació de la seva entitat (56,44%) o el procediment per denunciar-hi un cas d’assetjament (58,92%).

El qüestionari també ha analitzat les actituds masclistes en l’àmbit laboral de l’ESS, on entre el 80 i 88% tendeix a creure que a les seves entitats l’ús de la paraula en els espais de debat i presa de decisions és equitatiu (82,3%), que s’hi valoren les aportacions per igual independentment del gènere (88,7%), que les tasques reproductives i de cures es reparteixen equitativament (83,3%) i que es tenen les mateixes oportunitats laborals i de formació quan es realitzen activitats de cura o criança (80,6%).

El Protocol Antiassetjaments de la XES: eina col·lectiva per avançar en l’eradicació de les violències masclistes

Des del 2021 la XES té en vigor el Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual. Totes les entitats que són sòcies o vulguin ser sòcies de la XES estan obligades a adherir-se a aquest protocol o tenir un de propi que tingui els requisits mínims que estableix el Protocol de la XES en matèria de prevenció i d’actuació davant d’un cas d’assetjament.

Aquest Protocol antiassetjaments és una de les eines amb què la XES treballa col·lectivament per l’eradicació de les violències masclistes en l’àmbit de l’Economia Solidària. Malauradament l’ESS conviu en un sistema patriarcal i heteronormatiu i no s’escapa de pràctiques masclistes. Però el que caracteritza l’ESS és una clara voluntat de transformació social i la cerca d’eines per avançar cap a societats més justes i sostenibles.

Aquesta campanya compta amb el suport de: