Us presentem els 4 escenaris de futur davant la crisi ecosocial

Com us comentàvem fa uns dies, des del mes de setembre, des de la comissió d’ecologia estem promovent la construcció participativa d’escenaris de futur, per tal d’aterrar a barris i pobles i preparar les comunitats pel que pugui venir. Des que vam fer pública la iniciativa, no han parat d’arribar demandes de tallers, en contextos prou diversos, i la idea és seguir facilitant-ne durant tot l’any vinent.

En aquesta notícia us explicàvem com funcionen els tallers, però ara volem compartir la base sobre la que construir les narratives de futur compartides: els 4 escenaris de futur. Els escenaris són futurs rellevants, possibles, plausibles i internament consistents, que es poden utilitzar per explorar diferents alternatives de desenvolupament. No són prediccions de futur ni prolongacions de les dinàmiques actuals. Responen una pregunta clau que ens orienta. En aquest cas: Quin pot ser el futur de Catalunya el 2040 en relació amb la crisi i la transició ecosocial?

 

La metodologia de construcció participativa d’escenaris de futur que estem impulsant des del projecte Futurs impossibles, es basa en la plausibilitat, entesa com la possibilitat amb diferents graus de probabilitat. És a dir, encara que pensem que un escenari és més probable que un altre, s’exploren quatre alternatives diferents, ja que tots ells serveixen per a la reflexió.

Els escenaris amb els que treballem es defineixen per dos grans impulsors de canvi importants i incerts per a la transició ecosocial: un factor sociopolític, com és el funcionament de les institucions i el grau de conflictivitat social, i un factor econòmic, com és la lògica o interessos que prevalen en el model econòmic (primacia de lògica de mercat i interessos oligàrquics o primacia de la lògica del bé comú i interessos populars).

De la cruïlla d’aquests dos factors, emergeixen quatre històries que hem construït per donar peu a imaginar futurs plausibles però prou rellevants per tenir-los en compte (les trobareu descrites en aquest document), que és la base sobre la que fer tota la feina prospectiva). Ens sembla especialment important enfocar-nos als escenaris de Green New Deal Transformador i Decreixement, així com en les combinacions que de tots dos poden sorgir, perquè creiem que necessitem imaginaris esperançadors i realistes alhora, que continguin futurs que desitgem viure des de la consciència de la situació ecològica en què estem. Aquest repertori de possibilitats il·lusionants pot servir de bateria de respostes individuals, col·lectives i socials.

En breu farem pública una guia metodològica que ens han fet les companyes d’Altekio per tal d’ajudar a orientar els tallers que es facin. Des de la XES ens posem a disposició per fer un exercici prospectiu així; ens podeu escriure a ecologia@xes.cat. Construïm entre totes futurs impossibles!