Ja tenim projecte de Llei de l’ESS, un pas important perquè l’Economia Solidària sigui cada cop més hegemònica

El Govern de la Generalitat ha donat aquest dimarts 9 d’abril llum verda al Projecte de Llei de l’Economia Social i Solidària, una aprovació que obre ara la possibilitat que es pugui remetre en un futur al Parlament de Catalunya per al seu debat i aprovació. Aquesta és una passa important després més d’una dècada d’incidència política per fer-la realitat, on la perseverança de la XES i d’altres sectors socials i de l’ESS ha tingut un paper fonamental per arribar fins aquí.

Al 2014 la XES va formular la seva proposta, per a impulsar a Catalunya una llei que reconegués i promogués l’Economia Social i Solidària. L’any 2017 es constituïa l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) que agrupa, a banda de la XES, altres organitzacions representatives: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya. Amb l’AESCAT es va elaborar una nova proposta que va ser aprovada per l’Assemblea General de la XES al 2019.

Amb l’AESCAT es va sumar un important pol de força col·lectiu que ha estat cabdal per l’elaboració de l’actual Projecte de Llei, que va començar el tràmit jurídic l’any 2020 amb la publicació del document de bases de la llei. La comissió de Llei ESS de la XES ha batallat i incidit en els darrers 10 anys per aconseguir que la normativa sorgida reculli i contempli al màxim possible els principis i valors que defineixen l’Economia Solidària.

El camí ha estat llarg i encara hi ha molt per recórrer: després d’aquesta llum verda caldria que el Govern remetés la Proposta de Llei al Parlament per començar els tràmits per a la seva aprovació definitiva i, posteriorment, caldria l’elaboració d’un reglament que desplegui i concreti la llei que s’aprovi.

Des de la XES seguirem perseverant i fent incidència política perquè això passi, alhora que seguirem lluitant perquè s’hi contempli al màxim l’esperit i interessos de l’Economia Solidària. És per motius com aquest la XES és més que necessària, cosa que és possible amb la força de les seves sòcies i la seva base social. Si tu o la teva iniciativa no és encara sòcia de la XES fes-te’n ara.

El projecte aprovat pel Govern

La Llei estableix el reconeixement formal i institucional de l’Economia Social, així com els criteris que hi donen sentit: la primacia de la persona, i l’interès col·lectiu per sobre del lucre econòmic i l’acompliment dels principis recollits en el seu articulat.

El Projecte de llei recull elements rellevants com, per exemple, els principis i valors que han de complir les entitats que volen formar part del sector de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, els principals valors són l’interès general, el bé comú, les persones i l’objecte social per sobre del capital i del lucre; els sistemes de governança i participació democràtica en la decisió i en la participació dels diferents col·lectius que formen l’entitat.

Així mateix, són principis la transformació social i feminista i la promoció de la igualtat de gènere; la generació d’ocupació estable i de qualitat, les relacions laborals justes i l’equitat salarial; i el compromís amb el medi ambient amb voluntat de fer efectiva una transició energètica i ecològica per revertir l’emergència climàtica.

Altrament, destaquen també l’arrelament en el territori i la participació en el teixit social; la transparència sobre l’activitat, sistema de govern, gestió, retribucions i distribució d’excedents si se’n fa; la intercooperació amb altres iniciatives de l’Economia Social i Solidària, i la independència respecte dels poders públics i d’altres empreses o entitats diferents.

Aquests valors i principis sónrequisits que han d’acreditar les entitats del sector que duguin a terme una activitat econòmica i empresarial a Catalunya, el compliment dels quals seran verificats pel Registre de l’Economia Social i Solidària, segons els indicadors i procediments establerts pel Reglament que el Govern haurà d’aprovar posteriorment.

Consell Català de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei preveu la creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària com a òrgan consultiu i d’assessorament, anàlisi i debat en les matèries relacionades amb aquest sector, que estarà adscrit al Departament del Govern competent en la matèria.

Aquest Consell actuarà amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions, i serà responsable de fomentar i reforçar el diàleg entre les organitzacions de l’Economia Social i Solidària i les autoritats públiques catalanes en relació amb la promoció, la participació, el reconeixement, l’evolució i la consolidació d’aquest sector a Catalunya.

A proposta del Consell, el Departament competent en la matèria presentarà al Govern de la Generalitat un Pla Nacional de l’Economia Social i Solidària cada tres anys i una diagnosi sobre la situació del sector a Catalunya que s’hagi tingut en compte per elaborar el Pla.

Mesures per promoure l’Economia Social i Solidària

A banda del Pla Nacional d’Economia Social i Solidària, el Projecte de llei també estableix que les administracions catalanes hauran de promoure mesures de sensibilització i formació del sector per promoure’n el coneixement i la visibilització entre la ciutadania, el món professional i, especialment, en totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic.

A més, les administracions hauran de promoure la creació i l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària a tot el territori mitjançant, entre altres iniciatives, la col·laboració pública, cooperativa, social i comunitària amb entitats del sector per la provisió de serveis públics.

Així mateix, hauran de vetllar perquè els ajuts dirigits al teixit empresarial català incloguin com a beneficiàries les organitzacions de l’Economia Social i Solidària.

Finalment, el Govern impulsarà la col·laboració amb les entitats de l’Economia Social i Solidària en les polítiques públiques d’habitatge social i assequible. En aquest cas, es prioritzaran les entitats inscrites al Registre de l’Economia Social i Solidària en les polítiques de cessió de sòl o patrimoni públic i l’atorgament d’ajuts públics vinculats a incrementar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials.