Fem el primer pas al Parlament per consolidar la via cooperativa pel dret a l’habitatge

La sectorial d’habitatge de la XES i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya presenta una proposta de resolució al Parlament amb els grups d’ERC, CUP i Comunns per consolidar el model de cessió d’ús a Catalunya i potenciar l’aliança pública cooperativa.

Aquest matí al registre del Parlament de Catalunya s’ha presentat formalment una Proposta de Resolució per al reconeixement i impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. El document l’han signat els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, CUP – Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem, a instància de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya. Representants d’aquestes entitats han declarat que també esperen rebre el suport a la proposta dels grups de Junts per Catalunya i els Socialistes durant el debat parlamentari.

Serà el primer cop que el Parlament abordi l’impuls de l’habitatge en cessió d’ús, que els darrers anys va obrint-se camí a Catalunya com a via cooperativa per garantir el dret a l’habitatge. Actualment, si bé el cooperativisme en cessió d’ús se cita a la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya, aquesta no n’estableix una regulació específica. La resolució persegueix doncs traslladar a la Llei les característiques fonamentals del model d’habitatge de cessió d’ús català, i impulsar nous programes de política pública que afavoreixin l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.

En concret, recollides al document, s’hi troben mesures com desenvolupar una regulació pròpia del model que blindi l’interès general i la propietat col·lectiva de forma permanent. En matèria fiscal, s’insta a establir bonificacions fiscals tant d’impostos locals com l’IBI o l’ICIO, com de les càrregues impositives relacionades amb escriptures públiques, transmissions patrimonials, a més de deduccions en l’IRPF. També es demana millorar el finançament, tant per part de l’Institut Català de Finances (ICF) com establint mecanismes financers per a poder constituir avals, a banda d’ampliar i consolidar els ajuts públics que fa tant l’Agència Catalana de l’Habitatge per adquirir sòls o patrimoni de titularitat privada, com els recentment publicats per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives adreçada a reduir les aportacions inicials de capital. 

El document també menciona específicament aquells projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb serveis associats a la gent gran, coneguts com a cohabitatge sènior. Es demana un reconeixement per part de l’administració catalana d’una modalitat alternativa a les residències públiques, donant suport als projectes que es desenvolupen a Catalunya, facilitar-ne la seva assequibilitat amb prestacions equivalents a l’ingrés residencial i introduint la nova realitat a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 

L’habitatge cooperatiu: un model en creixement a Catalunya

Amb aquest paquet de mesures recollides a la Resolució, que es discutirà a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya els propers mesos, el sector pren de referència experiències com les del Quebec, Dinamarca o Uruguai. Amb més de cinquanta anys d’història al darrere, en aquests països la cessió d’ús és ja una realitat consolidada d’habitatge assequible per un gruix considerable de la població gràcies, precisament, a una regulació clara i al desenvolupament de programes integrals de política pública. 

Actualment, la iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública comunitària en aquest camp, han fet possible que el 2021 existeixin més de 30 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 550 habitatges. Les experiències més conegudes són a Barcelona, fruit de la col·laboració amb l’Ajuntament que ha proporcionat sòl públic per a tirar endavant promocions com La Borda (Sants), La Balma (Poblenou), Cirerers (Roquetes), Princesa49 (El Born), La Xarxaire (Barceloneta) o La Chalmeta (La Marina del Prat Vermell). Però també altres administracions locals estan apostant per aquest model com una eina més dels seus plans d’habitatge. Municipis com Palamós, Lleida, Manresa, Sallent, Palafrugell o Calonge estan cedint sòl públic o col·laborant a mobilitzar sòl privat a cooperatives per a desenvolupar els seus projectes d’habitatge. L’aposta del sector per l’interès públic del model es fa palesa també en que dos terços dels projectes en sòl privat s’han qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO), tal com ho son la resta que es basen en sòl públic, amb projectes com La Diversa (Sants), La Morada (Roquetes) o Cal Paler Nou (Cardedeu).

El model impulsat des del moviment cooperativista de l’Economia Social i Solidària, s’ha definit en base a cinc aspectes fonamentals que reforcen el seu interès públic: l’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva de l’habitatge, l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, el foment de l’autogestió i la construcció de comunitat, , el compromís amb la intercooperació i el creixement del model, i la corresponsabilitat amb l’entorn i el dret a l’habitatge.

També, des de la Sectorial, s’hi està treballant per fer front a un dels principals reptes del sector és fer accessible aquest model per a les classes populars. En aquest sentit la proposta de resolució que s’ha presentat al Parlament és fruït de la feina d’incidència política de la campanya Fem assequible l’habitatge cooperatiu, impulsada el curs passat per tal de recollir suports institucionals a una sèrie de mesures legals i financeres. Dins de la campanya es va portar a terme la primera concentració reivindicativa del moviment, el darrer 15 maig a Plaça de Sant Jaume (Barcelona), on centenars de persones van donar suport a un manifest que va recollir suports també de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) i el Sindicat de Llogateres

En aquest marc de treball també s’ha redactat el primer informe “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes”, que recull i comparteix mecanismes i propostes que s’estan duent a terme per part dels projectes per contribuir a l’assequibilitat dels projectes. Aquest informe ha estat part important també en la negociació per aconseguir la convocatòria dels ajuts anomenat HabitatCoop (impulsats per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives), destinats a contribuir a la reducció de les aportacions inicials dels projectes d’habitatges en cessió d’ús.

 

registre-habitatge

Reptes en l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Nous avenços en la campanya ‘Fem assequible l’habitatge cooperatiu’ amb l’estudi Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes i la línia d’ajuts HabitatCoop

Des d’inicis del 2021 La Dinamo Fundació, Fundació Coop 57Sostre Cívic, GoteoHolon i Coopdevs, amb el suport de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de la ciutat de Barcelona, i la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús de la XES, hem generat un espai de treball per a tractar el tema de l’assequibilitat del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

En el marc d’aquest espai hem redactat el primer informe “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes”.

L’estudi realitza una diagnosi sobre l’assequibilitat dels projectes d’habitatge cooperatiu en fase de promoció i en fase de convivència a Catalunya i també recull i comparteix mecanismes i propostes de resolució col·lectiva que s’estan duent a terme per part dels projectes, com eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

En les conclusions s’evidencia que tot i que en l’última dècada el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha crescut d’una manera sostinguda, les aportacions de capital, com a element estructurant del model econòmic, esdevenen una forta barrera d’accés universal al model. Actualment, queden excloses del model persones que no tenen capacitat d’estalvi o persones que estan en situació de major vulnerabilitat.

Per aquesta raó l’objectiu d’aconseguir la màxima assequibilitat i inclusivitat en l’accés de l’habitatge cooperatiu a nivell de sector, es considera una reflexió necessària des de la perspectiva i visió estratègica d’extensió del model. Tot i que som conscients que encara cal aprofundir en les reflexions i les propostes, aquest informe és un primer pas en l’articulació entre projectes com a estratègia d’enfortiment del sector que ha de permetre avançar en una visió conjunta que potenciï el desenvolupament d’eines i mecanismes col·lectius.

Des d’aquesta perspectiva, el present estudi vol ser el pas previ a la creació d’eines sectorials de suport al model (caixes de resistència, fons sectorials) que facilitin l’accés als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Som conscients que els mecanismes a definir o implementar hauran de comptar necessàriament amb el suport de les administracions públiques si es vol arribar a aconseguir un impacte ampli i generalitzat.

En aquest sentit, aquest informe ha estat part important en la negociació entre el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i l’administració pública, aconseguint que es publiquin les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús anomenat HabitatCoop. Aquests ajuts han estat impulsats per part de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives  per al foment d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i contribuint a la reducció de les aportacions inicials dels projectes .

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona adjudica 7 nous solars per a projectes d’habitatge cooperatiu

Aquesta setmana s’han presentat les primeres set promocions d’habitatge cooperatiu, que sumen 144 pisos, fruit del conveni signat la tardor passada entre l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i la XES -representada per la sectorial d’habitatge en cessió d’ús.

En aquesta primera fase del conveni, l’Ajuntament cedeix 12 solars i edificis a rehabilitar  -que representen un total de 373 habitatges- assignats a diferents cooperatives i fundacions. Tot i que el conveni preveu arribar fins a la construcció de 1.000 habitatges en sòl municipal durant els propers anys, aquest primer lot de 144 pisos d’habitatge cooperatiu es destinarà principalment a gent gran (projecte impulsat per la sòcia Sostre Cívic- i persones amb diversitat funcional, a banda de cinc promocions més de lloguer, de 229 habitatges, entre les quals la primera cooperativa de lloguer.

El procediment establert en el conveni consisteix en què són Cohabitac (per a les promocions destinades a lloguer) i la FCHC i la XES (per a les promocions destinades a cohabitatge) les encarregades de convocar, rebre seleccionar les propostes de les entitats interessades que, després, seran aprovades definitivament per l’Ajuntament i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya.

Un cop s’hagi formalitzat la cessió dels sòls i concretat els projectes, les entitats beneficiàries podrien començar les obres a finals del 2022 i així es materialitzarà el fruit d’aquesta  col·laboració público-social-comunitària per estendre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que defensem des de la XES.

La llista de solars de cohabitatge d’aquesta primera fase és la següent:

– Can Batlló, c. Mossèn Amadeu Oller, 17-21, la Bordeta (Sants-Montjuïc). 40 habitatges. Assignat a la cooperativa Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL.
– Edifici a rehabilitar a c. Rossend Arús, 36 i 38, Sants (Sants-Montjuïc). 7 habitatges. Assignat a la cooperativa La Domèstika de la Farga, SCCL.
– Via Augusta, 375-381 i 383-387, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). Dues promocions de 15 i 17 habitatges respectivament per a cohabitatge sènior. Assignades a la cooperativa Sostre Cívic, SCCL.
– Via Augusta, 389-393, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). 17 habitatges cooperatius per a persones amb discapacitat intel·lectual. Assignat a la cooperativa Vida Cooperativa,
SCCL.
– C. Gustavo Bécquer, 11X, Vallcarca i els Penitents (Gràcia). 25 habitatges. Assignat a la cooperativa Ruderal, SCCL.
– 22@ Sector Balius, c. Pere IV, 115, el Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí). 23 habitatges. Assignat a la cooperativa Abril Poblenou, SCCL.

Podeu trobar més informació sobre el conveni i els detalls del procés d’adjudicació en aquest nou web.

El moviment per l’habitatge cooperatiu es mobilitza

La sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), conjuntament amb la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, reclamem a les administracions públiques locals, nacionals i estatals mesures que facin assequible l’habitatge cooperatiu perquè tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, segons la mateixa XES i la Federació, «té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país». Per això, consideren que es fa necessari enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre altres mesures. Per això fa mesos van engegar una campanya que pretén que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús sigui un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació.

Dintre del marc de la campanya, anomenada “Fem assequible l’habitatge cooperatiu”, han celebrat una concentració reivindicativa el 15 maig al migdia a Pl. Sant Jaume (Barcelona). A més de la lectura d’un manifest, han participat representants del Sindicat de Llogaters i de l’Economia Social de Catalunya. La concentració rep especial interès donat que és la primera mobilització unitària que convoca el moviment per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Catalunya. La data escollida, el 15M, tampoc és una casualitat. L’emergent sector de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús també neix, en part, del moviment 15M. Segons les entitats convocants, volen ser presents al carrer “deu anys després del moviment que que va suposar un revulsiu per la cerca d’alternatives sistèmiques a la crisi social i de l’habitatge”.

Aquest moviment actualment recull aproximadament més d’un miler de persones de diferents grups al país. D’aquests, la majoria estan cercant un patrimoni on desenvolupar el seu projecte.  Al 2019, eren 70 els habitatges cooperatius en cessió d’ús a Catalunya ja en fase de convivència, repartits en 6 edificis. La xifra augmentarà considerablement els propers anys, ja que actualment s’hi poden comptar més de 400 habitatges de 21 projectes desenvolupant-se en solars o edificis (públics i privats). El que demostra que l’interès és alt i va en augment.

Les mesures per l’assequibilitat

Les mesures de la campanya de la XES i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es dirigeixen tant a administracions estatals, nacionals o locals. Per aquest motiu durant els mesos que ha durat la campanya han fet reunions amb diferents forces polítiques del Parlament sorgit de les eleccions al febrer i amb les direccions de les conselleries d’Habitatge, Finances i Economia Social. Les mesures van des dels ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies fins a una millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o del finançament, que hauria de passar per majors garanties públiques.

En concret, en matèria d’ajuts a les cooperatives, es proposa reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals destinats a lloguer i cessió d’ús. També la creació d’una línia d’ajuts per part de per a la capitalització de les cooperatives, l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació. Pel que fa a la millora de la fiscalitat, proposen aplicar un tipus d’IVA superreduït, del 4%, a la promoció i construcció d’aquest model d’habitatge social cooperatiu, així com bonificacions en el pagament d’impostos en l’àmbit local com poden ser l’IBI o l’ICIO als habitatges cooperatius en cessió d’ús. La millora del finançament passaria per unes condicions més avantatjoses que les actuals en les línies de finançament públic, especialment a través de l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre altres, proposen augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge. També demanen la implicació de les administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers i, a més a més, crear una línia d’avals també amb suport públic per al finançament de les promocions.

Concentració: via cooperativa per al dret a l’habitatge

Ha arribat el moment de tancar la campanya Fem assequible l’habitatge cooperatiu, impulsada fa mesos per tal de recollir suports per fer accessible aquest model per a les classes populars. I ho farem amb una concentració reivindicativa el 15 maig a les 12.30 h a Pl. Sant Jaume (Barcelona), on farem la lectura de manifest.

Durant aquest temps, hem volgut fer incidència amb tot un seguit de mesures dirigides a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, com ara ajuts a cooperatives i persones sòcies, millora de la fiscalitat i del finançament, i de les garanties per accedir-hi.

També hem intentat fer arribar lluny el nostre missatge, amb intervencions a diferents mitjans com ara Setembre, Ràdio4 o RTVE, i amb aquest article d’opinió publicat a la Directa. Tot impulsat per les companyes de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES.

Podeu consultar els detalls de la proposta i adheriu-vos aquí si encara no ho heu fet.

Fins al dia 15!

 

Pel dret a l’habitatge: #GuerraACerberus

Ens sumem al manifest #GuerraACerberus, de la mà de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, per denunciar el perill que suposen els fons voltor (com és el cas de Cerberus) pel dret a l’habitatge i la resta de drets.

Denunciem que moltes empreses carronyaires compren carteres d’actius immobiliaris molt per sota del preu de mercat, en molts casos provinents de la banca i el rescat bancari. No paren d’acumular pisos i cases de manera exponencial, pel benefici econòmic que en poden extreure sense tenir cap mena de consideració per aquella gent que hi viu. No podem permetre que aquests monstres segueixin creixent, cal que avantposem els
drets per davant del mercat.

Podeu llegir el manifest complet aquí, i consultar el web de la campanya i com donar-hi suport.

Garantim el dret a l’habitatge per a totes!

Convocatòria per a la cessió de solars municipals a Barcelona

El passat mes de novembre es va signar el conveni (veure adjunt a sota) per l’ampliació del parc públic d’habitatges en 1.000 pisos destinats al lloguer social i habitatge cooperatiu assequible en cessió d’ús (cohabitatge). El conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (amb l’impuls de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC).

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració publico-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona. Això suposa una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha posat a disposició de l’actuació conveniada 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, respectivament, que sumen un total de 497 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes podrien iniciar obres a mitjans o finals de 2022 i acollir als primers usuaris l’any 2024. L’objectiu del conveni és ampliar el parc públic de Barcelona en 1.000 habitatges, sempre mantenint la titularitat pública del sòl. Del total d’habitatges es destinaran al voltant de un 40% a cooperatives en cessió d’ús i un 60% al lloguer assequible.

Podeu trobar informació general del conveni a aquest espai dedicat al lloc web de la GHS.

Les cooperatives que vulguin promoure habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona a un solar municipal ja poden presentar les seves propostes.

En el cas concret de cooperatives de cessió d’ús que decideixin presentar el seu projecte per optar així per algun dels solars municipals disponibles, poden obtenir més informació dels requisits genèrics i específics, així com la documentació necessària a lliurar abans del proper 1 de març, mitjançant el següent correu electrònic conveni.bcn@fedcoophabitcat.org.

Per a més informació sobre la sectorial, podeu consultar el seu apartat a l’espai Decidim de la XES.

 

Article d’opinió: Fem assequible l’habitatge cooperatiu

Fa uns mesos vam llançar una campanya impulsada per la sectorial d’habitatge de la XES  on partíem del fet que el model cooperatiu d’habitatge ha estat objecte de crítiques, principalment, perquè sovint resulta inassequible per a una part important de la població. Davant d’aquesta realitat, la sectorial proposa una sèrie de mesures públiques per tal de revertit aquesta situació i demana adhesions a títol personal i col·lectiu per tenir més força.

Ara, mentre seguim difonent la proposta, publiquem aquest article a la Directa escrit per Lorenzo Vidal, investigador de l’IGOP-UAB i soci de la cooperativa d’habitatge Sotrac, amb algunes reflexions al voltant del context socioeconòmic del país i del paper que podria jugar l’habitatge cooperatiu amb el suport públic desitjat.

Bona lectura!

 

 

 

Fem assequible l’habitatge cooperatiu

L’’habitatge cooperatiu en cessió d’ús pot tenir un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys si s’aconsegueixen mesures per part de les administracions públiques locals, nacionals i estatals que el facin més assequible.

Per aquest motiu,  hem llançat una campanya reclamant mesures per enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres. Creiem que aquest no només és un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació, sinó que també suposa l’aposta per un major pes de l’economia social i solidària al nostre país, amb una important creació d’ocupació en la fase de promoció així com en la provisió de béns i serveis vinculats a l’habitatge.

Hem observat que, tot i que aquest model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu s’està obrint pas a Catalunya amb diversos projectes en marxa, transcorreguts aquests primers anys, la possibilitat de fer créixer aquesta alternativa i fer-la assequible i inclusiva al major nombre de llars, passa pel fet que des del sector públic i el sector cooperatiu se sàpiga construir l’aliança necessària, que garanteixi l’interès públic del model i faciliti la mobilització de recursos públics i privats per al naixement de nous projectes. I és que la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat encara més la vulnerabilitat de bona part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques, com és el dret a un habitatge digne i assequible. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país.

Per això, reclamem:

Ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies:

– Reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals provinents del Pla Estatal d’Habitatge destinats a lloguer i cessió d’ús.

– Creació d’una línia d’ajuts Habitatcoop per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la capitalització de les cooperatives o que permeti la reducció de les aportacions de capital de les persones sòcies habitants.

– Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i impuls d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial.

– Assimilació de la cessió d’ús al lloguer en tots els ajuts públics existents, com són els ajuts per al pagament del lloguer.

 

Millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús:

– Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del govern de l’estat

– Bonificacions fiscals en l’àmbit local als habitatges cooperatius en cessió d’ús (IBI, ICIO, etc).

– Consideració de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides.

 

Millora del finançament:

– Millora de les condicions de les línies de finançament públic, especialment amb l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre d’altres, proposem augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge.

– Impuls de noves línies de finançament complementàries i altres instruments financers des del sector públic per les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

 

Millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament:

– Crear una línia d’aval per al finançament de promocions d’habitatge cooperatiu en cesió d’ús per part de les Societats de Garantia – Recíproca que compti amb suport públic.

– Implicació de les diferents administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

 

Ja comptem amb prop de 200 adhesions, entre organitzacions, col·lectius i persones individuals, i busquem més adhesions per interpel·lar administracions públiques i organitzacions polítiques que aspiren a fer de representants de la ciutadania després de les eleccions al Parlament de Catalunya. Més informació i adhesions aquí!

Fem assequible l’habitatge cooperatiu

La Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús impulsa una nova campanya adreçada a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, per reclamar mesures que afavoreixin l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu i que aquest tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys.

Aquest model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu que s’està obrint pas a Catalunya es troba amb dificultats d’accés a finançament i de cost econòmic dels projectes. D’altra banda, la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat encara més la vulnerabilitat de bona part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques, com és el dret a un habitatge digne i assequible. Davant d’aquesta realitat, cal reorientar el model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no només és un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació, sinó que també és una aposta per l’economia social i solidària, amb molt potencial per crear molta ocupació tant en la fase de promoció com en la provisió de béns i serveis vinculats a l’habitatge.

Des de la XES volem que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país però, per aconseguir-ho, cal enfortir la col·laboració amb sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres mesures.

Dona-hi  suport!

Per aquest motiu engeguem aquesta campanya on ens agradaria aconseguir el màxim de suports possibles, tant individuals com col·lectius. Hem classificat les mesures que reclamem en quatre grups: ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies, millora de la fiscalitat, millora del finançament i millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament. Fes un cop d’ull a la proposta més detallada, adhereix-t’hi i ajuda’ns a difondre-la per arribar més lluny!