Carta de demandes per a l’impuls de polítiques públiques pel dret a l’habitatge

La sectorial d’habitatge de la XES, l’Observatori DESC i la Federació de cooperatives d’habitatge hem remès una carta de demandes per a l’impuls de polítiques públiques d’estímul de l’habitatge protegit, assequible i social en patrimoni de caràcter privat a l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Habitatge de la Generalitat en el marc de la campanya “Guanyem Terreny a l’Especulació!”.

Us adjuntem les cartes dirigides a l’Agència d’Habitatge de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls de diverses mesures de política pública que facilitin l’augment de l’habitatge protegit, assequible i social, en patrimoni de caràcter privat.

 

L’habitatge és un dret, no un negoci!

Ens hem adherit al manifest impulsat pel sindicat de Llogateres de Catalunya, de la mà de la sectorial d’habitatge de la XES.

L’habitatge s’ha convertit en un luxe. Tenir feina ja no és garantia de poder viure dignament. Des de fa dècades, el preu de la vida s’ha anat encarint per beneficiar a uns pocs. La causa principal la trobem en la successió de crisis econòmiques i socials provocades pel sistema capitalista, i en les lleis que beneficien als especuladors. La bombolla hipotecària i la posterior bombolla del lloguer ha inflat els preus de l’habitatge com mai havia passat abans, escanyant cada cop més la gent i elevant la vergonyosa xifra de desnonaments als 2 milions. Més recentment, la crisi derivada de la Covid19 ha fet davallar encara més els nostres ingressos, mentre la crisi energètica s’ha instal·lat de forma permanent. Actualment estem immerses en una crisi d’encariment generalitzat del cost de la vida sense precedents. L’augment del cost de l’energia, de molts altres productes bàsics o la repercussió de la inflació (IPC) està tenint sobre les rendes immobiliàries està empitjorant encara més les condicions de vida.

Ja n’hi ha prou! Davant de l’encariment insuportable del cost de la vida, fem una crida a organitzar-nos i lluitar contra aquesta estafa generalitzada. Ens hem d’organitzar i avançar cap a la desmercantilització de l’habitatge i l’energia. Si acabem amb el rendisme d’uns pocs, assolirem una vida digna per a totes.

Exigim als governs i ens comprometem a lluitar per:

? ACABAR AMB ELS DESNONAMENTS i EXPROPIAR ELS PISOS DE BANCS I FONS VOLTOR : Després de quasi 2 milions de desnonaments en els darrers 10 anys, no podem permetre ni un més: no hi pot haver gent sense casa, mentre hi ha cases sense gent. Cal recuperar la funció social de l’habitatge, avui segrestada per bancs, fons voltor i grans propietaris, que s’han beneficiat durant dècades d’una política fiscal favorable i del rescat bancari. Cal garantir un parc d’habitatge de lloguer públic i social. No manca oferta d’habitatge: ens volen vendre el discurs de l’escassetat per seguir apujant els preus i destruint el territori a base de pelotazos.

? PUNXAR LA BOMBOLLA DEL LLOGUER: Reclamem la reinstauració de la llei de regulació de preus de lloguer, que prohibia les pujades de preus del lloguer i obligava a les baixades.. Reclamem que el nou Projecte de Llei d’Habitatge Estatal plantegi una baixada de lloguer amb aplicació immediata. Volem la mateixa estabilitat en el lloguer que en el lloc de treball: uns contractes indefinits i estables, que es renovin de manera automàtica.

? DEMOCRATITZAR L’ENERGIA I GARANTIR EL PA: Prou d’enriquir els oligopolis energètics mentre les persones treballadores vivim cada cop més escanyades. Cal prohibir els talls de subministres a qui no pot pagar la factura, però també cal nacionalitzar les empreses energètiques i elaborar un pla de transició energètica democràtica que suposi una solució permanent a l’esgotament de recursos i la dependència d’oligopolis nacionals i internacionals. Democratitzar l’energia és imprescindible per fer baixar els preus dels béns de primera necessitat.

? GARANTIR ELS SALARIS: No podem permetre cap retrocés més dels salaris de ningú: tant les que treballen, com les que no poden. Cal garantir els salaris mínims en consonància amb el cost de la vida i protegir els drets de totes les treballadores.

? ACABAR AMB LA REPRESSIÓ: Cal acabar amb la judicialització i persecució de la dissidència política, i derogar la llei mordassa. Actualment, només el moviment per l’habitatge ja acumula més de 400.000€ en multes acumulades durant els darrers tres anys, per aturar desnonaments, per exercir una obligació moral: defensar les llars de la gent i el dret a una vida digna.

 

Us esperem al carrer el dia 21! Podeu adherir-vos al manifest aquí.

Guanyem terreny a l’especulació!

Impulsem, conjuntament amb Coòpolis, una nova campanya d’incidència política per millorar l’assequibilitat de l’habitatge a Catalunya.

Sota el lema Guanyem terreny a l’especulació, recuperem sòl privat amb la via cooperativa al dret a l’habitatge les entitats impulsores  reclamem a les administracions noves mesures que potenciïn l’habitatge assequible i reforcin l’aliança públic cooperativa comunitària.

Garantir el dret a un habitatge digne i adequat per a totes les persones és un dels grans reptes col·lectius que afrontem com a societat. Així mateix,  aquest repte hauria d’anar vinculat a la transició cap a un model econòmic i social que posi al centre la cura de les persones i del medi ambient. El context actual està marcat per la predominança del mercat d’habitatge lliure com a via principal d’accés a l’habitatge. Des de 2007 els problemes habitacionals relacionats amb l’accés i manteniment de l’habitatge són de les preocupacions principals de moltes llars a Catalunya. Davant aquest fet, l’escàs parc públic no permet donar resposta a les nombroses necessitats existents, ni actua com a regulador de l’oferta de mercat lliure. És palesa doncs la necessitat de més mesures i recursos per fer créixer el parc d’habitatge protegit i accessible, mitjançant el desenvolupament del sòl públic disponible, però també, inevitablement, recuperant patrimoni de caràcter privat per a donar-li un ús social i comunitari.

En aquest sentit, són diverses les entitats sense ànim de lucre, vinculades al moviment cooperatiu i l’economia social o al tercer sector, que impulsem projectes amb l’objectiu d’augmentar el parc d’habitatge assequible a Catalunya, en sòl públic i a través del patrimoni privat. No obstant això, per a potenciar l’acció d’aquest sector social, cal reforçar l’aliança pública cooperativa comunitària. És imprescindible una major col·laboració i suport de les administracions.

Per aquests motius, en el marc de la campanya “Guanyem terreny a l’especulació” s’ha elaborat una sèrie de demandes clau que permetin l’impuls d’habitatge assequible.

 

 

Demandes a l’administració pública per mobilitzar sòl privat cap a la via cooperativa al dret a l’habitatge

Limitació d’àrees de tanteig i retracte: L’Ajuntament pot identificar sòl privat mitjançant el Registre municipal de solars sense edificar previst a l’article 177 del DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). Així mateix, els ajuntaments poden facilitar l’adquisició de solars o edificis per la via de tanteig i retracte, bé en aplicació del DL 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària adreçat a entitats financeres, per aplicació de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge (LDH), en les transmissions d’habitatge protegit, o bé mitjançant la delimitació d’una àrea de tanteig i retracte en aplicació de la Llei d’Urbanisme o de la LDH.

Identificar patrimoni privat: Al marge d’aquestes eines, el coneixement de la realitat municipal sens dubte pot permetre a l’Ajuntament identificar oportunitats i facilitar la posada en contacte entre privats -propietària i cooperativa-. De la mateixa manera que s’està fent aquesta interlocució en l’àmbit del lloguer, hauria de ser possible introduir línies que ho facin extensiu al model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Línies de subvenció específiques: L’Ajuntament pot establir, a més, línies de subvenció específiques per a l’adquisició i promoció de sòl privat i fixar condicions que defineixin el retorn social dels projectes. 

Adquisició comunitària de patrimoni: Tal com està succeint a altres països europeus, per facilitar l’accés al sòl també es poden crear fideïcomisos comunitaris de terres (CLT) amb l’objectiu de facilitar l’accés i el finançament dels projectes al sòl privat.

Projectes en sòl privat

La iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública cooperativa comunitària en aquest camp han fet possible que el 2021 existeixin més de 35 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 650 habitatges. De tots aquests projectes quasi un 40% es basen en sòl privat recuperat del mercat. A més, un 60% d’aquests projectes en sòl privat s’han qualificat d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) com la resta del total de projectes, que es basen en sòl públic. La realitat d’aquestes experiències demostren el potencial de vies guanyant terreny, sòl a sòl, a l’especulació del mercat privat.

 

Fem el primer pas al Parlament per consolidar la via cooperativa pel dret a l’habitatge

La sectorial d’habitatge de la XES i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya presenta una proposta de resolució al Parlament amb els grups d’ERC, CUP i Comunns per consolidar el model de cessió d’ús a Catalunya i potenciar l’aliança pública cooperativa.

Aquest matí al registre del Parlament de Catalunya s’ha presentat formalment una Proposta de Resolució per al reconeixement i impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. El document l’han signat els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, CUP – Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem, a instància de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya. Representants d’aquestes entitats han declarat que també esperen rebre el suport a la proposta dels grups de Junts per Catalunya i els Socialistes durant el debat parlamentari.

Serà el primer cop que el Parlament abordi l’impuls de l’habitatge en cessió d’ús, que els darrers anys va obrint-se camí a Catalunya com a via cooperativa per garantir el dret a l’habitatge. Actualment, si bé el cooperativisme en cessió d’ús se cita a la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya, aquesta no n’estableix una regulació específica. La resolució persegueix doncs traslladar a la Llei les característiques fonamentals del model d’habitatge de cessió d’ús català, i impulsar nous programes de política pública que afavoreixin l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.

En concret, recollides al document, s’hi troben mesures com desenvolupar una regulació pròpia del model que blindi l’interès general i la propietat col·lectiva de forma permanent. En matèria fiscal, s’insta a establir bonificacions fiscals tant d’impostos locals com l’IBI o l’ICIO, com de les càrregues impositives relacionades amb escriptures públiques, transmissions patrimonials, a més de deduccions en l’IRPF. També es demana millorar el finançament, tant per part de l’Institut Català de Finances (ICF) com establint mecanismes financers per a poder constituir avals, a banda d’ampliar i consolidar els ajuts públics que fa tant l’Agència Catalana de l’Habitatge per adquirir sòls o patrimoni de titularitat privada, com els recentment publicats per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives adreçada a reduir les aportacions inicials de capital. 

El document també menciona específicament aquells projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb serveis associats a la gent gran, coneguts com a cohabitatge sènior. Es demana un reconeixement per part de l’administració catalana d’una modalitat alternativa a les residències públiques, donant suport als projectes que es desenvolupen a Catalunya, facilitar-ne la seva assequibilitat amb prestacions equivalents a l’ingrés residencial i introduint la nova realitat a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 

L’habitatge cooperatiu: un model en creixement a Catalunya

Amb aquest paquet de mesures recollides a la Resolució, que es discutirà a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya els propers mesos, el sector pren de referència experiències com les del Quebec, Dinamarca o Uruguai. Amb més de cinquanta anys d’història al darrere, en aquests països la cessió d’ús és ja una realitat consolidada d’habitatge assequible per un gruix considerable de la població gràcies, precisament, a una regulació clara i al desenvolupament de programes integrals de política pública. 

Actualment, la iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública comunitària en aquest camp, han fet possible que el 2021 existeixin més de 30 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 550 habitatges. Les experiències més conegudes són a Barcelona, fruit de la col·laboració amb l’Ajuntament que ha proporcionat sòl públic per a tirar endavant promocions com La Borda (Sants), La Balma (Poblenou), Cirerers (Roquetes), Princesa49 (El Born), La Xarxaire (Barceloneta) o La Chalmeta (La Marina del Prat Vermell). Però també altres administracions locals estan apostant per aquest model com una eina més dels seus plans d’habitatge. Municipis com Palamós, Lleida, Manresa, Sallent, Palafrugell o Calonge estan cedint sòl públic o col·laborant a mobilitzar sòl privat a cooperatives per a desenvolupar els seus projectes d’habitatge. L’aposta del sector per l’interès públic del model es fa palesa també en que dos terços dels projectes en sòl privat s’han qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO), tal com ho son la resta que es basen en sòl públic, amb projectes com La Diversa (Sants), La Morada (Roquetes) o Cal Paler Nou (Cardedeu).

El model impulsat des del moviment cooperativista de l’Economia Social i Solidària, s’ha definit en base a cinc aspectes fonamentals que reforcen el seu interès públic: l’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva de l’habitatge, l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, el foment de l’autogestió i la construcció de comunitat, , el compromís amb la intercooperació i el creixement del model, i la corresponsabilitat amb l’entorn i el dret a l’habitatge.

També, des de la Sectorial, s’hi està treballant per fer front a un dels principals reptes del sector és fer accessible aquest model per a les classes populars. En aquest sentit la proposta de resolució que s’ha presentat al Parlament és fruït de la feina d’incidència política de la campanya Fem assequible l’habitatge cooperatiu, impulsada el curs passat per tal de recollir suports institucionals a una sèrie de mesures legals i financeres. Dins de la campanya es va portar a terme la primera concentració reivindicativa del moviment, el darrer 15 maig a Plaça de Sant Jaume (Barcelona), on centenars de persones van donar suport a un manifest que va recollir suports també de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) i el Sindicat de Llogateres

En aquest marc de treball també s’ha redactat el primer informe “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes”, que recull i comparteix mecanismes i propostes que s’estan duent a terme per part dels projectes per contribuir a l’assequibilitat dels projectes. Aquest informe ha estat part important també en la negociació per aconseguir la convocatòria dels ajuts anomenat HabitatCoop (impulsats per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives), destinats a contribuir a la reducció de les aportacions inicials dels projectes d’habitatges en cessió d’ús.

 

registre-habitatge

Reptes en l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Nous avenços en la campanya ‘Fem assequible l’habitatge cooperatiu’ amb l’estudi Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes i la línia d’ajuts HabitatCoop

Des d’inicis del 2021 La Dinamo Fundació, Fundació Coop 57Sostre Cívic, GoteoHolon i Coopdevs, amb el suport de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de la ciutat de Barcelona, i la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús de la XES, hem generat un espai de treball per a tractar el tema de l’assequibilitat del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

En el marc d’aquest espai hem redactat el primer informe “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes”.

L’estudi realitza una diagnosi sobre l’assequibilitat dels projectes d’habitatge cooperatiu en fase de promoció i en fase de convivència a Catalunya i també recull i comparteix mecanismes i propostes de resolució col·lectiva que s’estan duent a terme per part dels projectes, com eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

En les conclusions s’evidencia que tot i que en l’última dècada el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha crescut d’una manera sostinguda, les aportacions de capital, com a element estructurant del model econòmic, esdevenen una forta barrera d’accés universal al model. Actualment, queden excloses del model persones que no tenen capacitat d’estalvi o persones que estan en situació de major vulnerabilitat.

Per aquesta raó l’objectiu d’aconseguir la màxima assequibilitat i inclusivitat en l’accés de l’habitatge cooperatiu a nivell de sector, es considera una reflexió necessària des de la perspectiva i visió estratègica d’extensió del model. Tot i que som conscients que encara cal aprofundir en les reflexions i les propostes, aquest informe és un primer pas en l’articulació entre projectes com a estratègia d’enfortiment del sector que ha de permetre avançar en una visió conjunta que potenciï el desenvolupament d’eines i mecanismes col·lectius.

Des d’aquesta perspectiva, el present estudi vol ser el pas previ a la creació d’eines sectorials de suport al model (caixes de resistència, fons sectorials) que facilitin l’accés als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Som conscients que els mecanismes a definir o implementar hauran de comptar necessàriament amb el suport de les administracions públiques si es vol arribar a aconseguir un impacte ampli i generalitzat.

En aquest sentit, aquest informe ha estat part important en la negociació entre el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i l’administració pública, aconseguint que es publiquin les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús anomenat HabitatCoop. Aquests ajuts han estat impulsats per part de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives  per al foment d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i contribuint a la reducció de les aportacions inicials dels projectes .

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona adjudica 7 nous solars per a projectes d’habitatge cooperatiu

Aquesta setmana s’han presentat les primeres set promocions d’habitatge cooperatiu, que sumen 144 pisos, fruit del conveni signat la tardor passada entre l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i la XES -representada per la sectorial d’habitatge en cessió d’ús.

En aquesta primera fase del conveni, l’Ajuntament cedeix 12 solars i edificis a rehabilitar  -que representen un total de 373 habitatges- assignats a diferents cooperatives i fundacions. Tot i que el conveni preveu arribar fins a la construcció de 1.000 habitatges en sòl municipal durant els propers anys, aquest primer lot de 144 pisos d’habitatge cooperatiu es destinarà principalment a gent gran (projecte impulsat per la sòcia Sostre Cívic- i persones amb diversitat funcional, a banda de cinc promocions més de lloguer, de 229 habitatges, entre les quals la primera cooperativa de lloguer.

El procediment establert en el conveni consisteix en què són Cohabitac (per a les promocions destinades a lloguer) i la FCHC i la XES (per a les promocions destinades a cohabitatge) les encarregades de convocar, rebre seleccionar les propostes de les entitats interessades que, després, seran aprovades definitivament per l’Ajuntament i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya.

Un cop s’hagi formalitzat la cessió dels sòls i concretat els projectes, les entitats beneficiàries podrien començar les obres a finals del 2022 i així es materialitzarà el fruit d’aquesta  col·laboració público-social-comunitària per estendre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que defensem des de la XES.

La llista de solars de cohabitatge d’aquesta primera fase és la següent:

– Can Batlló, c. Mossèn Amadeu Oller, 17-21, la Bordeta (Sants-Montjuïc). 40 habitatges. Assignat a la cooperativa Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL.
– Edifici a rehabilitar a c. Rossend Arús, 36 i 38, Sants (Sants-Montjuïc). 7 habitatges. Assignat a la cooperativa La Domèstika de la Farga, SCCL.
– Via Augusta, 375-381 i 383-387, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). Dues promocions de 15 i 17 habitatges respectivament per a cohabitatge sènior. Assignades a la cooperativa Sostre Cívic, SCCL.
– Via Augusta, 389-393, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). 17 habitatges cooperatius per a persones amb discapacitat intel·lectual. Assignat a la cooperativa Vida Cooperativa,
SCCL.
– C. Gustavo Bécquer, 11X, Vallcarca i els Penitents (Gràcia). 25 habitatges. Assignat a la cooperativa Ruderal, SCCL.
– 22@ Sector Balius, c. Pere IV, 115, el Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí). 23 habitatges. Assignat a la cooperativa Abril Poblenou, SCCL.

Podeu trobar més informació sobre el conveni i els detalls del procés d’adjudicació en aquest nou web.

El moviment per l’habitatge cooperatiu es mobilitza

La sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), conjuntament amb la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, reclamem a les administracions públiques locals, nacionals i estatals mesures que facin assequible l’habitatge cooperatiu perquè tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, segons la mateixa XES i la Federació, «té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país». Per això, consideren que es fa necessari enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre altres mesures. Per això fa mesos van engegar una campanya que pretén que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús sigui un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació.

Dintre del marc de la campanya, anomenada “Fem assequible l’habitatge cooperatiu”, han celebrat una concentració reivindicativa el 15 maig al migdia a Pl. Sant Jaume (Barcelona). A més de la lectura d’un manifest, han participat representants del Sindicat de Llogaters i de l’Economia Social de Catalunya. La concentració rep especial interès donat que és la primera mobilització unitària que convoca el moviment per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Catalunya. La data escollida, el 15M, tampoc és una casualitat. L’emergent sector de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús també neix, en part, del moviment 15M. Segons les entitats convocants, volen ser presents al carrer “deu anys després del moviment que que va suposar un revulsiu per la cerca d’alternatives sistèmiques a la crisi social i de l’habitatge”.

Aquest moviment actualment recull aproximadament més d’un miler de persones de diferents grups al país. D’aquests, la majoria estan cercant un patrimoni on desenvolupar el seu projecte.  Al 2019, eren 70 els habitatges cooperatius en cessió d’ús a Catalunya ja en fase de convivència, repartits en 6 edificis. La xifra augmentarà considerablement els propers anys, ja que actualment s’hi poden comptar més de 400 habitatges de 21 projectes desenvolupant-se en solars o edificis (públics i privats). El que demostra que l’interès és alt i va en augment.

Les mesures per l’assequibilitat

Les mesures de la campanya de la XES i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es dirigeixen tant a administracions estatals, nacionals o locals. Per aquest motiu durant els mesos que ha durat la campanya han fet reunions amb diferents forces polítiques del Parlament sorgit de les eleccions al febrer i amb les direccions de les conselleries d’Habitatge, Finances i Economia Social. Les mesures van des dels ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies fins a una millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o del finançament, que hauria de passar per majors garanties públiques.

En concret, en matèria d’ajuts a les cooperatives, es proposa reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals destinats a lloguer i cessió d’ús. També la creació d’una línia d’ajuts per part de per a la capitalització de les cooperatives, l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació. Pel que fa a la millora de la fiscalitat, proposen aplicar un tipus d’IVA superreduït, del 4%, a la promoció i construcció d’aquest model d’habitatge social cooperatiu, així com bonificacions en el pagament d’impostos en l’àmbit local com poden ser l’IBI o l’ICIO als habitatges cooperatius en cessió d’ús. La millora del finançament passaria per unes condicions més avantatjoses que les actuals en les línies de finançament públic, especialment a través de l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre altres, proposen augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge. També demanen la implicació de les administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers i, a més a més, crear una línia d’avals també amb suport públic per al finançament de les promocions.

Concentració: via cooperativa per al dret a l’habitatge

Ha arribat el moment de tancar la campanya Fem assequible l’habitatge cooperatiu, impulsada fa mesos per tal de recollir suports per fer accessible aquest model per a les classes populars. I ho farem amb una concentració reivindicativa el 15 maig a les 12.30 h a Pl. Sant Jaume (Barcelona), on farem la lectura de manifest.

Durant aquest temps, hem volgut fer incidència amb tot un seguit de mesures dirigides a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, com ara ajuts a cooperatives i persones sòcies, millora de la fiscalitat i del finançament, i de les garanties per accedir-hi.

També hem intentat fer arribar lluny el nostre missatge, amb intervencions a diferents mitjans com ara Setembre, Ràdio4 o RTVE, i amb aquest article d’opinió publicat a la Directa. Tot impulsat per les companyes de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES.

Podeu consultar els detalls de la proposta i adheriu-vos aquí si encara no ho heu fet.

Fins al dia 15!

 

Pel dret a l’habitatge: #GuerraACerberus

Ens sumem al manifest #GuerraACerberus, de la mà de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, per denunciar el perill que suposen els fons voltor (com és el cas de Cerberus) pel dret a l’habitatge i la resta de drets.

Denunciem que moltes empreses carronyaires compren carteres d’actius immobiliaris molt per sota del preu de mercat, en molts casos provinents de la banca i el rescat bancari. No paren d’acumular pisos i cases de manera exponencial, pel benefici econòmic que en poden extreure sense tenir cap mena de consideració per aquella gent que hi viu. No podem permetre que aquests monstres segueixin creixent, cal que avantposem els
drets per davant del mercat.

Podeu llegir el manifest complet aquí, i consultar el web de la campanya i com donar-hi suport.

Garantim el dret a l’habitatge per a totes!

Convocatòria per a la cessió de solars municipals a Barcelona

El passat mes de novembre es va signar el conveni (veure adjunt a sota) per l’ampliació del parc públic d’habitatges en 1.000 pisos destinats al lloguer social i habitatge cooperatiu assequible en cessió d’ús (cohabitatge). El conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (amb l’impuls de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC).

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració publico-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona. Això suposa una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha posat a disposició de l’actuació conveniada 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, respectivament, que sumen un total de 497 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes podrien iniciar obres a mitjans o finals de 2022 i acollir als primers usuaris l’any 2024. L’objectiu del conveni és ampliar el parc públic de Barcelona en 1.000 habitatges, sempre mantenint la titularitat pública del sòl. Del total d’habitatges es destinaran al voltant de un 40% a cooperatives en cessió d’ús i un 60% al lloguer assequible.

Podeu trobar informació general del conveni a aquest espai dedicat al lloc web de la GHS.

Les cooperatives que vulguin promoure habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona a un solar municipal ja poden presentar les seves propostes.

En el cas concret de cooperatives de cessió d’ús que decideixin presentar el seu projecte per optar així per algun dels solars municipals disponibles, poden obtenir més informació dels requisits genèrics i específics, així com la documentació necessària a lliurar abans del proper 1 de març, mitjançant el següent correu electrònic conveni.bcn@fedcoophabitcat.org.

Per a més informació sobre la sectorial, podeu consultar el seu apartat a l’espai Decidim de la XES.